Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities/Toepasselijkheid
Klant: De (rechts)persoon met wie homechemistry.nl een Overeenkomst heeft gesloten.

Producten: De producten die worden aangeboden op de website van homechemistry.nl .

Website/webshop: https://homechemistry.nl

Overeenkomst: De overeenkomst tussen homechemistry.nl en de klant op grond van de producten die Klant bij homechemistry.nl heeft besteld via de webshop.

Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van onze webshop homechemistry.nl zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van onze webshop worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van onze webshop ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen onze webshop zijn vrijblijvend en onze webshop behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door onze webshop. Onze webshop is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt onze webshop dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro’s en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie dezelfde dag als factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland of België betreft, Wij leveren alleen binnen Nederland en België.

3.3 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces.

3.4 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren, echter na betaling is de bestelling bindend.

Artikel 4. Levering
4.1 De door onze webwinkel opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan onze webwinkel verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
6.1 U dient alle intellectuele industriële en eigendomsrechten welke rusten op de door onze webshop geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

6.2 Onze webshop garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid
7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u onze webwinkel daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk/email en gemotiveerd kennis te geven.

7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft onze webwinkel de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Dit gebeurt dan altijd in Bitcoins.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie
8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en onze webwinkel, dan wel tussen onze webwinkel en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en onze webwinkel, is onze webwinkel niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van onze webwinkel.

Artikel 9. Overmacht
9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft onze webwinkel ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat onze webwinkel gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan onze webwinkel kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 10. Diversen
10.1 Indien u aan onze webwinkel schriftelijk opgave doet van een adres, is onze webwinkel gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan onze webwinkel schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

10.2 Wanneer door onze webwinkel gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat onze webwinkel deze Voorwaarden soepel toepast.

10.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met onze webwinkel in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door onze webwinkel vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

10.4 Onze webwinkel is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland. De producten worden verstuurd met PostNL. Enige vertraging of het niet aankomen, dan wel beschadiging van de levering Kunnen wij niet voor aansprakelijk worden gesteld. Wel kunnen we samen tot een oplossing komen.

11.3 Wij kunnen alleen herzenden als is bewezen dat het pakketje niet aangekomen is op het door de klant aangegeven adres. Dit geld alleen bij pakketten die traceerbaar zijn door middel van tracking code.

11.4 Wij zijn niet aansprakelijk voor het invullen van het adres. De klant vult een adres in en wij versturen er heen, is het adres verkeerd of ontbreekt hier iets, dan is dat nooit aan ons te verwijten en is dat het probleem van de klant.

Artikel 12. Door het plaatsen van een bestelling in onze webshop ga je akkoord met de onderstaande regels en voorwaarden.

12.1 Voor alle producten dien je 21 jaar of ouder te zijn, door deze producten in je bestelling op te nemen bevestig je dat je de minimum leeftijd van 21 jaar reeds hebt bereik. Bij twijfel kan een kopie van je identiteitsbewijs worden gevraagd.

12.2 Het aanschaffen van producten via deze website geschied geheel op eigen risico. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor schade welke voortvloeit uit gebruik van geleverde producten.

12.3 U heeft de informatie pagina over het product zorgvuldig doorgelezen en begrepen. Volg alle aanwijzingen over het product die op onze website staan, en neem alle waarschuwingen in acht.

12.4 Je bent persoonlijk verantwoordelijk voor de zorg over bestelde producten. Bewaar ze op een veilige plaats, buiten bereik van kinderen, huisdieren en mensen met een verlaagd beoordelingsvermogen.

12.5 Al onze producten zijn beslist niet voor menselijke consumptie en dienen te allen tijde buiten het bereik van kinderen en dieren en mensen die minder toerekeningsvatbaar zijn te worden gehouden.

12.6 Al onze producten worden uitsluitend verkocht voor RESEARCH DOELEINDEN. Wij zijn dan ook niet aansprakelijk bij gebruik voor andere doeleinden dan voorgenoemde.

12.7 Iedereen die in onze webshop koopt dient 21 jaar of ouder te zijn. Bij twijfel kunnen wij een order annuleren, en of om identiteit gegevens vragen.

12.8 Wij zijn nooit aansprakelijk voor gevolgen die voortvloeien uit ander gebruik dan hier boven is genoemd. Bij research gaan wij er derhalve van uit dat u over voldoende kennis beschikt om dit te doen.

Bij eventuele vragen en of opmerkingen, kunt u contact opnemen via de contact pagina.


Privacy Statement

1. Uitleg voor jou:

homechemistry.nl houdt persoonlijke informatie die bij ons wordt verschaft altijd vertrouwelijk en met de door gegeven persoonlijke informatie wordt met grote zorgvuldigheid omgegaan. Jouw gegevens zullen ook niet worden versterkt aan derden.

Wij gebruiken jou persoonlijke informatie alleen om bestellingen op het juiste adres te kunnen bezorgen. Je kan ervoor kiezen om niet je eigen naam te vermelden want het gaat ons alleen om het bezorgadres.

Wij vermelden op de factuur en op je bankafschrift alleen productcodes t.b.v. jou privacy.

De website maakt net als iedere andere website gebruik van Cookies, die zijn kleine bestandjes die worden opgeslagen op jouw computer. Deze cookies zijn om voorkeuren en bestelling te kunnen onthouden op de website. Ook kunnen wij aan de hand van deze cookies de website verbeteren voor onze klanten.

homechemistry.nl draagt zorg voor de kwaliteit en informatie die getoond wordt op de website. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirect schade als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie.

Het kan voorkomen dat bepaalde informatie van een derde partij komt waardoor getoonde informatie op www.homechemistry.nl onjuist kan zijn. Wij doen uiteraard ons best om iedereen van de juiste informatie te voorzien maar wij kunnen hier geen garantie op geven.

Alles wat er op de website http://homechemistry.nl staat is eigendom van Whazoo. Het is niet toegestaan om teksten, afbeeldingen e.a. zaken zonder onze schriftelijke toestemming te kopiëren. Dit laatste heeft ook nadelige gevolgen omdat Google dit zal zien als duplicate content waardoor Google de website kan verbannen uit de zoekmachines.

2. Officiële verklaring:

PRIVACY STATEMENT

SECTION 1 – WHAT DO WE DO WITH YOUR INFORMATION?

When you purchase something from our store, as part of the buying and selling process, we collect the personal information you give us such as your name, address and email address. When you browse our store, we also automatically receive your computer’s internet protocol (IP) address in order to provide us with information that helps us learn about your browser and operating system. Email marketing (if applicable): With your permission, we may send you emails about our store, new products and other updates.

SECTION 2 – CONSENT

How do you get my consent? When you provide us with personal information to complete a transaction, verify your credit card, place an order, arrange for a delivery or return a purchase, we imply that you consent to our collecting it and using it for that specific reason only. If we ask for your personal information for a secondary reason, like marketing, we will either ask you directly for your expressed consent, or provide you with an opportunity to say no.

How do I withdraw my consent? If after you opt-in, you change your mind, you may withdraw your consent for us to contact you, for the continued collection, use or disclosure of your information, at anytime, by contacting us at support@homechemistry.nl.

SECTION 3 – DISCLOSURE

We may disclose your personal information if we are required by law to do so or if you violate our Terms of Service.

SECTION 4 – PAYMENT

Please refer to your bank’s privacy statement and/or Paypal’s privacy statement.

SECTION 5 – THIRD-PARTY SERVICES

We use PostNL for shipping, for which your name and address are used. This information is securely stored and will not be shared with other parties. When we receive your Subject Access Request or Wipe Request, we will also wipe your data from PostNL.

In general, the third-party providers used by us will only collect, use and disclose your information to the extent necessary to allow them to perform the services they provide to us. However, certain third-party service providers, such as payment gateways and other payment transaction processors, have their own privacy policies in respect to the information we are required to provide to them for your purchase-related transactions. For these providers, we recommend that you read their privacy policies so you can understand the manner in which your personal information will be handled by these providers.

In particular, remember that certain providers may be located in or have facilities that are located in a different jurisdiction than either you or us. So if you elect to proceed with a transaction that involves the services of a third-party service provider, then your information may become subject to the laws of the jurisdiction(s) in which that service provider or its facilities are located. As an example, if you are located in Canada and your transaction is processed by a payment gateway located in the United States, then your personal information used in completing that transaction may be subject to disclosure under United States legislation, including the Patriot Act. Once you leave our store’s website or are redirected to a third-party website or application, you are no longer governed by this Privacy Policy or our website’s Terms of Service.

Links: When you click on links on our store, they may direct you away from our site. We are not responsible for the privacy practices of other sites and encourage you to read their privacy statements.

SECTION 6 – SECURITY

To protect your personal information, we take reasonable precautions and follow industry best practices to make sure it is not inappropriately lost, misused, accessed, disclosed, altered or destroyed. If you provide us with your credit card information, the information is encrypted using secure socket layer technology (SSL) and stored with a AES-256 encryption. Although no method of transmission over the Internet or electronic storage is 100% secure, we follow all PCI-DSS requirements and implement additional generally accepted industry standards.

COOKIES: Here is a list of cookies that we use. We’ve listed them here so you can choose if you want to opt-out of cookies or not.

  • _session_id, unique token, sessional, Allows Shopify to store information about your session (referrer, landing page, etc).
  • _shopify_visit, no data held, Persistent for 30 minutes from the last visit, Used by our website provider’s internal stats tracker to record the number of visits
  • _shopify_uniq, no data held, expires midnight (relative to the visitor) of the next day, Counts the number of visits to a store by a single customer.
  • cart, unique token, persistent for 2 weeks, Stores information about the contents of your cart.
  • _secure_session_id, unique token, sessional
  • storefront_digest, unique token, indefinite If the shop has a password, this is used to determine if the current visitor has access.

SECTION 7 – AGE OF CONSENT

By using this site, you represent that you are at least the age of majority in your state or province of residence, or that you are the age of majority in your state or province of residence and you have given us your consent to allow any of your minor dependents to use this site.

SECTION 8 – CHANGES TO THIS PRIVACY POLICY

We reserve the right to modify this privacy policy at any time, so please review it frequently. Changes and clarifications will take effect immediately upon their posting on the website. If we make material changes to this policy, we will notify you here that it has been updated, so that you are aware of what information we collect, how we use it, and under what circumstances, if any, we use and/or disclose it.

If our store is acquired or merged with another company, your information may be transferred to the new owners so that we may continue to sell products to you.

QUESTIONS AND CONTACT INFORMATION

If you would like to: access, correct, amend or delete any personal information we have about you, register a complaint, or simply want more information contact our Privacy Compliance Officer at support@homechemistry.nl


3.  Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking (3-MMC)

Document: https://homechemistry.nl/wp-content/uploads/VIB3-HOMECHEMISTRY.pdf

Verklaring

Met het kopen van een product via homechemistry.nl verklaart de gebruiker:

  • dat hij/zij alle bovenstaande voorwaarden heeft gelezen en begrepen, en
  • dat hij/zij akkoord gaat met alle bovenstaande voorwaarden (de algemene voorwaarden, de leveringsvoorwaarden, de gebruiksovereenkomst, de privacy statement en de disclaimer).