Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

  1. HomeChemistry is een bedrijf dat zich richt op verkopen van research chemicals aan bedrijven en consumenten.
  1. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Klant’ verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruikt maakt van de Diensten van HomeChemistry en HomeChemistry de opdracht geeft Diensten te verlenen zoals bedoeld in Lid 4.
  1. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Overeenkomst’ verstaan: de rechtsbetrekking tussen HomeChemistry en Klant, een en ander in meest ruime zin.
  1. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Diensten’ verstaan: alle door HomeChemistry en/of door haar ingeschakelde derden aan Klant geleverde producten en diensten, onder andere inhoudende het verkopen van research chemicals, alsmede alle andere door HomeChemistry ten behoeve van Klant verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Klant worden verricht.
 1. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Website’ verstaan: de Website www.homechemistry.nl.

Artikel 2 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

  1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Klant en HomeChemistry gesloten Overeenkomsten waarbij HomeChemistry diensten aanbiedt of producten levert.
  1. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met HomeChemistry overeengekomen.
  1. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
  1. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Klant.
 1. HomeChemistry behoudt zich te allen tijde het recht om de Algemene Voorwaarden te wijzigen en de nieuwe Algemene Voorwaarden direct op de Website te publiceren.

Artikel 3 De Overeenkomst

  1. Alle aanbiedingen op de Website zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
  1. Klant kan bestellingen doen op de Website. De Overeenkomst komt dan tot stand middels het plaatsen van een bestelling.
  1. Als HomeChemistry een bevestiging van de bestelling naar Klant stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. HomeChemistry kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 1. Een opdracht door Klant waaraan geen schriftelijke offerte vooraf is gegaan, behoeft schriftelijke aanvaarding door HomeChemistry.

Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst

  1. HomeChemistry zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren.
  1. HomeChemistry heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
  1. Bij het inschakelen van derden zal HomeChemistry de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot Klant redelijkerwijs mogelijk en gebruikelijk is, met Klant overleggen. De kosten van het inschakelen van deze derden komen voor rekening van Klant, en zullen door HomeChemistry worden doorbelast aan Klant.   
  1. De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan HomeChemistry aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan HomeChemistry worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan HomeChemistry zijn verstrekt, heeft HomeChemistry het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Klant in rekening te brengen.
  1. De Klant draagt er zorg voor dat HomeChemistry zijn Diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien Klant zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden.
  1. Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Klant HomeChemistry hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. HomeChemistry dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.
 1. HomeChemistry behoudt zich het recht om een bestelling te weigeren. Dit kan onder meer in geval er problemen zijn met de betaling, levering of voorraad. Tevens geldt dit indien de Klant de minimale leeftijd van 21 jaar niet heeft bereikt.

Artikel 5 Wijziging van de Overeenkomst

  1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen HomeChemistry en Klant tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.
  1. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van HomeChemistry op en is voor de Klant geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.
 1. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen HomeChemistry en Klant zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. Deze wijziging geschiedt schriftelijk.

Artikel 6 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

  1. HomeChemistry is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat HomeChemistry goede grond heeft te vrezen dat de Klant in die verplichtingen zal tekortschieten.
  1. Voorts is HomeChemistry bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
 1. Indien de Klant zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is HomeChemistry gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Klant, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

Artikel 7 Annulering

  1. Annulering van de Overeenkomst na ondertekening van de offerte of plaatsing van de bestelling is mogelijk, tot uiterlijk 16.30 op de dag van bestelling.
 1. Annulering kan niet meer geschieden indien veertien (14) dagen na de bestelling zijn verstreken.

Artikel 8 Kosten, honorering en betaling

  1. Alle genoemde bedragen in de offerte zijn in euro’s en inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
  1. De bedragen in de Webshop zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld.
  1. HomeChemistry heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.
  1. Betaling geschiedt via iDEAL of bankoverschrijving bij het plaatsen van de bestelling in de webshop. Indien er toestemming is van de support- of salesafdeling van HomeChemistry, kan er ook op andere wijze, zoals middels Bitcoin, worden betaald.
  1. De Klant heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan HomeChemistry mede te delen.
  1. Indien de Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Klant van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. De Klant is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 1. Indien HomeChemistry besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Klant, naast de verschuldigde hoofdsom en de rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 9 Verzending en bezorging

  1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vindt verzending plaats vanuit en in Nederland. Voor verzending geldt een minimale orderwaarde van veertien (14) euro.
  1. Indien een bestelling kwijtraakt of beschadigd wordt ontvangen, wordt er gezocht naar een passende oplossing in gezamenlijk overleg.
  1. HomeChemistry bepaalt zelf de wijze van transport en verpakking. HomeChemistry kan ervoor kiezen om de Producten persoonlijk te bezorgen, maar kan ook kiezen voor bezorging via PostNL of een andere postbezorger.
  1. De kosten van verzending komen voor rekening van de Klant. Indien er meerdere producten worden besteld, neemt HomeChemistry de kosten voor levering op zich.
   Voor een bestelling met alleen het product Alegria Odorizer, geldt dat de verzending gratis is vanaf een orderwaarde van 37,50 euro.
  1. De levertermijn van HomeChemistry is afhankelijk van de bestelling en bedraagt 1-2 werkdagen. Op zondag en maandag wordt er niet bezorgd. De levertermijn kan dan ook niet gezien worden als een fatale termijn.
 1. Indien er sprake is van vertraging in de levering, wordt Klant hiervan binnen veertien (14) dagen op de hoogte gesteld.

Artikel 10 Retournering

  1. Indien Klant een consument is, kunnen Producten geretourneerd worden binnen veertien (14) dagen na ontvangst, zonder opgaaf van reden. Het gehele door Klant betaalde bedrag wordt binnen veertien (14) dagen na ontvangst van het Product volledig teruggestort.
  1. Na deze termijn is kosteloze retournering mogelijk indien Klant kan bewijzen dat bij de aankomst van de bestelling schade is ontstaan die niet door Klant is veroorzaakt.
  1. Klant is gedurende deze veertien (14) dagen gehouden zorgvuldig om te gaan met het ontvangen product. Indien Klant besluit de Producten te retourneren, dient de sealing of verpakking voor uw eigen veiligheid ongeopend te zijn.
  1. Klant kan het Product retour sturen via een zelfgekozen postbedrijf. De kosten van retournering komen voor rekening van Klant.
 1. Klant is gehouden het een bewijs van verzending te bewaren en te tonen indien dit door HomeChemistry wordt opgevraagd.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

  1. De Klant is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. HomeChemistry is niet aansprakelijk voor schade, onder anderen op basis van een verkeerde bestelling, indien Klant onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt.
  1. De levertermijn als genoemd in artikel 9 lid 4 kan slechts bij benadering worden opgegeven. Ofschoon steeds getracht zal worden de levertermijn na te komen, is HomeChemistry nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de aldaar genoemde termijn.
  1. HomeChemistry is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden. Door gebruik te maken van de Diensten van HomeChemistry, verleent de Klant de bevoegdheid aan HomeChemistry om, als een door HomeChemistry ingeschakelde derde zijn aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens de Klant te aanvaarden.
  1. HomeChemistry is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade.
  1. HomeChemistry is niet aansprakelijk voor eventuele verschrijvingen op de Website.
  1. HomeChemistry is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 12.
  1. De Klant vrijwaart HomeChemistry voor aanspraken van derden, van welke aard ook, die verband houden met de Diensten of verkochte producten.
  1. De producten van HomeChemistry zijn uitdrukkelijk niet bedoeld voor consumptie of gebruik op enige andere manier dan voor onderzoeksdoeleinden. De producten mogen nooit gebruikt worden in combinatie met alcohol, drugs of andere verdovende middelen. HomeChemistry is niet aansprakelijk indien Klant de producten op een andere manier gebruikt en hierdoor schade ontstaat.
  1. Indien HomeChemistry aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Klant is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van HomeChemistry met betrekking tot haar Diensten.
  1. De aansprakelijkheid van HomeChemistry is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien HomeChemistry niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Klant betaalde bedrag.
  1. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van HomeChemistry.
 1. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

Artikel 12 Overmacht

  1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van HomeChemistry, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.
  1. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van HomeChemistry zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van HomeChemistry, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.
  1. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.
 1. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal HomeChemistry overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die HomeChemistry heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.

Artikel 13 Reclame

  1. Klant is gehouden het geleverde Product op het moment van aflevering, althans binnen een zo kort mogelijke termijn, te inspecteren of te doen inspecteren. Daarbij behoort Klant te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen in de Overeenkomst is bepaald.
  1. Fouten of onjuistheden die bij een eerste inspectie geconstateerd kunnen worden, in acht nemende de eisen van redelijkheid en billijkheid, dienen binnen veertien (14) werkdagen na ontvangst van de Diensten schriftelijk aan HomeChemistry te worden gemeld, met overhandiging van het aankoopbewijs, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.
 1. Overige klachten, waaronder begrepen klachten die niet bij een eerste inspectie geconstateerd konden worden, dienen uiterlijk binnen één (1) maand schriftelijk te worden gemeld bij HomeChemistry overeenkomstig het bepaalde in Lid 2.

Artikel 14 Vertrouwelijkheid van gegevens

 1. Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. HomeChemistry kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 15 Intellectuele eigendom

  1. HomeChemistry behoudt zich de rechten en bevoegdheden toe die hem toekomen op grond van de Auteurswet. Hieronder valt onder meer de merknaam, het logo, het concept en het ontwerp van HomeChemistry. Alle plaatjes en andere grafische vormgevingen die worden gebruikt op de Website behoren tot het intellectueel eigendom van HomeChemistry.
  1. Klant garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan HomeChemistry van gegevens. Klant zal HomeChemistry vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.
 1. HomeChemistry verwijst naar de Disclaimer als vermeldt op de Website.

Artikel 16 Klachtenregeling

 1. Indien Klant een klacht heeft dient Klant dit schriftelijk te zenden aan support@homechemistry.nl of telefonisch te melden via WhatsApp op 06 4414 4433.

Artikel 17 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

  1. Op de rechtsverhouding tussen HomeChemistry en haar Klant is Nederlands recht van toepassing.
 1. Alle geschillen die tussen HomeChemistry en Klant mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Noord-Nederland, zittingsplaats Groningen.

Privacy Statement

1. Uitleg voor jou:

homechemistry.nl houdt persoonlijke informatie die bij ons wordt verschaft altijd vertrouwelijk en met de door gegeven persoonlijke informatie wordt met grote zorgvuldigheid omgegaan. Jouw gegevens zullen ook niet worden versterkt aan derden.

Wij gebruiken jou persoonlijke informatie alleen om bestellingen op het juiste adres te kunnen bezorgen. Je kan ervoor kiezen om niet je eigen naam te vermelden want het gaat ons alleen om het bezorgadres.

Wij vermelden op de factuur en op je bankafschrift alleen productcodes t.b.v. jou privacy.

De website maakt net als iedere andere website gebruik van Cookies, die zijn kleine bestandjes die worden opgeslagen op jouw computer. Deze cookies zijn om voorkeuren en bestelling te kunnen onthouden op de website. Ook kunnen wij aan de hand van deze cookies de website verbeteren voor onze klanten.

homechemistry.nl draagt zorg voor de kwaliteit en informatie die getoond wordt op de website. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirect schade als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie.

Het kan voorkomen dat bepaalde informatie van een derde partij komt waardoor getoonde informatie op www.homechemistry.nl onjuist kan zijn. Wij doen uiteraard ons best om iedereen van de juiste informatie te voorzien maar wij kunnen hier geen garantie op geven.

Alles wat er op de website http://homechemistry.nl staat is eigendom van Whazoo. Het is niet toegestaan om teksten, afbeeldingen e.a. zaken zonder onze schriftelijke toestemming te kopiëren. Dit laatste heeft ook nadelige gevolgen omdat Google dit zal zien als duplicate content waardoor Google de website kan verbannen uit de zoekmachines.

2. Officiële verklaring:

PRIVACY STATEMENT

SECTION 1 – WHAT DO WE DO WITH YOUR INFORMATION?

When you purchase something from our store, as part of the buying and selling process, we collect the personal information you give us such as your name, address and email address. When you browse our store, we also automatically receive your computer’s internet protocol (IP) address in order to provide us with information that helps us learn about your browser and operating system. Email marketing (if applicable): With your permission, we may send you emails about our store, new products and other updates.

SECTION 2 – CONSENT

How do you get my consent? When you provide us with personal information to complete a transaction, verify your credit card, place an order, arrange for a delivery or return a purchase, we imply that you consent to our collecting it and using it for that specific reason only. If we ask for your personal information for a secondary reason, like marketing, we will either ask you directly for your expressed consent, or provide you with an opportunity to say no.

How do I withdraw my consent? If after you opt-in, you change your mind, you may withdraw your consent for us to contact you, for the continued collection, use or disclosure of your information, at anytime, by contacting us at support@homechemistry.nl.

SECTION 3 – DISCLOSURE

We may disclose your personal information if we are required by law to do so or if you violate our Terms of Service.

SECTION 4 – PAYMENT

Please refer to your bank’s privacy statement and/or Paypal’s privacy statement.

SECTION 5 – THIRD-PARTY SERVICES

We use PostNL for shipping, for which your name and address are used. This information is securely stored and will not be shared with other parties. When we receive your Subject Access Request or Wipe Request, we will also wipe your data from PostNL.

In general, the third-party providers used by us will only collect, use and disclose your information to the extent necessary to allow them to perform the services they provide to us. However, certain third-party service providers, such as payment gateways and other payment transaction processors, have their own privacy policies in respect to the information we are required to provide to them for your purchase-related transactions. For these providers, we recommend that you read their privacy policies so you can understand the manner in which your personal information will be handled by these providers.

In particular, remember that certain providers may be located in or have facilities that are located in a different jurisdiction than either you or us. So if you elect to proceed with a transaction that involves the services of a third-party service provider, then your information may become subject to the laws of the jurisdiction(s) in which that service provider or its facilities are located. As an example, if you are located in Canada and your transaction is processed by a payment gateway located in the United States, then your personal information used in completing that transaction may be subject to disclosure under United States legislation, including the Patriot Act. Once you leave our store’s website or are redirected to a third-party website or application, you are no longer governed by this Privacy Policy or our website’s Terms of Service.

Links: When you click on links on our store, they may direct you away from our site. We are not responsible for the privacy practices of other sites and encourage you to read their privacy statements.

SECTION 6 – SECURITY

To protect your personal information, we take reasonable precautions and follow industry best practices to make sure it is not inappropriately lost, misused, accessed, disclosed, altered or destroyed. If you provide us with your credit card information, the information is encrypted using secure socket layer technology (SSL) and stored with a AES-256 encryption. Although no method of transmission over the Internet or electronic storage is 100% secure, we follow all PCI-DSS requirements and implement additional generally accepted industry standards.

COOKIES: Here is a list of cookies that we use. We’ve listed them here so you can choose if you want to opt-out of cookies or not.

 • _session_id, unique token, sessional, Allows Shopify to store information about your session (referrer, landing page, etc).
 • _shopify_visit, no data held, Persistent for 30 minutes from the last visit, Used by our website provider’s internal stats tracker to record the number of visits
 • _shopify_uniq, no data held, expires midnight (relative to the visitor) of the next day, Counts the number of visits to a store by a single customer.
 • cart, unique token, persistent for 2 weeks, Stores information about the contents of your cart.
 • _secure_session_id, unique token, sessional
 • storefront_digest, unique token, indefinite If the shop has a password, this is used to determine if the current visitor has access.

SECTION 7 – AGE OF CONSENT

By using this site, you represent that you are at least the age of majority in your state or province of residence, or that you are the age of majority in your state or province of residence and you have given us your consent to allow any of your minor dependents to use this site.

SECTION 8 – CHANGES TO THIS PRIVACY POLICY

We reserve the right to modify this privacy policy at any time, so please review it frequently. Changes and clarifications will take effect immediately upon their posting on the website. If we make material changes to this policy, we will notify you here that it has been updated, so that you are aware of what information we collect, how we use it, and under what circumstances, if any, we use and/or disclose it.

If our store is acquired or merged with another company, your information may be transferred to the new owners so that we may continue to sell products to you.

QUESTIONS AND CONTACT INFORMATION

If you would like to: access, correct, amend or delete any personal information we have about you, register a complaint, or simply want more information contact our Privacy Compliance Officer at support@homechemistry.nl

Verklaring

Met het kopen van een product via homechemistry.nl verklaart de gebruiker:

 • dat hij/zij alle bovenstaande voorwaarden heeft gelezen en begrepen, en
 • dat hij/zij akkoord gaat met alle bovenstaande voorwaarden (de algemene voorwaarden, de leveringsvoorwaarden, de gebruiksovereenkomst, de privacy statement en de disclaimer).